لارامن، آموزش برنامه نویسی

آنچه که را یاد میگیرید، با دیگران تقسیم کنید، و مهم تر اینکه، به آنچه یاد میگیرید، عمل کنید؛
به یاد داشته باشید که آموختن و انجام ندادن، یعنی یاد نگرفتن؛
دانستن و به دانسته های خود عمل نکردن، یعنی ندانستن...

مطالب آموزشی کانال تلگرام گروه تلگرام