دسترسی به phpmyadmin از طریق دیگر PC ها

حمید تیموری 1018 بازدید 1397/10/10
دسترسی به phpmyadmin از طریق دیگر PC ها

ممکن است شما بخواهید، به همکارانتان اجازه دهید که از سیستم خودشان به phpmyadmin شما دسترسی پیدا کنند.
برای حل این قضیه باید ip سیستم همکار خود را به تنظیمات phpmyadmin اضافه کنید.

به آدرس زیر بروید:

\wamp\alias\phpmyadmin.conf

فایل را باز کنید و به صورت زیر ویرایش کنید:

Alias /phpmyadmin "c:/wamp/apps/phpmyadmin4.1.14/"

# to give access to phpmyadmin from outside 
# replace the lines
#
# Require local
#
# by
#
# Require all granted
#

<Directory "d:/wamp/apps/phpmyadmin4.1.14/">
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride all
 <IfDefine APACHE24>
  Require local
  Require ip 192.168.10          <-- add this line
 </IfDefine>
 <IfDefine !APACHE24>
  Order Deny,Allow
   Deny from all
   Allow from localhost ::1 127.0.0.1
   Allow from 192.168.10         <-- add this line
  </IfDefine>
 php_admin_value upload_max_filesize 128M
 php_admin_value post_max_size 128M
 php_admin_value max_execution_time 360
 php_admin_value max_input_time 360
</Directory>


طبق متن بالا، که نشانه گذاری شده، ip را به تنظیمات اضافه کنید.
اگر خواستید چند ip را اضافه کنید به صورت زیر عمل کنید:

Require ip 192.168.2.100 192.168.2.101 192.168.2.102
Require ip 192.168.2.103 192.168.2.104 192.168.2.105

در پایان wamp خود را restart کنید.
همکاران شما با زدن آدرس زیر در browswer میتوانند به phpmyadmin شما متصل شوند:

192.168.x.x/phpmyadmin

دقت کنید که به جای ip بالا ، ip خودتان را بنویسید.دیگر مقالات
حمید تیموری 4603 بازدید 1397/05/14
امید کیانی 882 بازدید 1398/07/11
امید کیانی 702 بازدید 1398/05/25
حمید تیموری 1597 بازدید 1397/12/04
حمید تیموری 2022 بازدید 1397/05/14


نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است
برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید